Testegenhero2

En enda lösning för all er energidata

Med Lowery EMS får ni en kraftfull lösning där er energidata samlas på en plattform som är resultatet av 25 års expertis inom området. Det ger er optimala möjligheter att analysera, agera och rapportera med precision och med datadrivet fokus.

Vi erbjuder inte bara en plattform - Lowery är en helhetslösning. Med oss får ni även rikstäckande installation och underhåll av er energidata. Oavsett om ni behöver fler mätpunkter eller upptäcker avvikelser i energiförbrukningen, löser vi det med vår centraliserade styrning och Sveriges största installatörsnätverk.

Med Lowery har ni full kontroll över er energidata och era hållbarhetsinsatser. Välkommen till vår värld av effektiv energihantering!

Mobil visualisera

Visu­alis­era

Ta kon­troll med Low­ery EMS – Ett använ­darvän­ligt gränss­nitt som opti­mer­ar er ener­gianalys. Gå från ett reak­tivt till ett proak­tivt arbetssätt när ni job­bar med er energi. 

Low­ery EMS är upp­byg­gd på en dynamisk hier­ar­ki som möjlig­gör ener­gianalys på både kon­cern­nivå och detal­jer­ad mätar­nivå för speci­fi­ka byggnader. 

Rapport mobil

Rap­portera

Gener­era automa­tiska kli­ma­trap­porter som ständigt utveck­las för att överensstäm­ma med håll­barhet­sre­lat­er­ade EU-direk­tiv. Rap­port­mod­ulen lös­er er huvud­värk inom bland annat CSRD och GHG-protokollet. 

Gener­era även detal­jer­ade och skräd­darsy­d­da ener­gi­rap­porter för inter­na- och/​eller exter­na intressenter. 

Optimera mobil

Opti­mera

Vi hjälper er att opti­mera energiför­bruknin­gen. Genom vårt arbetssätt ska­par vi förut­sät­tningar att dri­va för­bät­tringsar­beten i era fastigheter på ett skalbart och kost­nad­sef­fek­tivt vis. 

Med vår exper­tis, Sveriges störs­ta instal­latörsnätverk och en cen­tralis­er­ad pro­jek­tled­ningsmod­ell så möjlig­gör vi 100% ägan­deskap i allt från iden­ti­fier­ing till imple­menter­ing av energiinitiativ. 

Underhall mobil

Under­håll

Med Low­erys omfat­tande instal­la­tion­snätverk kan ni vara tryg­ga i vet­skapen att era under­hålls­be­hov och eventuel­la avvikelser i energiför­bruknin­gen tas om hand på ett proak­tivt och ans­vars­fullt sätt. 

Vår cen­tralis­er­ade styrn­ing ger er kon­troll sam­tidigt som vårt rik­stäckande instal­la­tion­snätverk säk­er­ställer snabb och pål­itlig ser­vice oavsett var ni befinner er. 

Ta nästa steg i er energistrategi

Vi hjalper er ta klivet

Vi hjälper er ta klivet från nuläge till målbild

Med vår erfar­na exper­tis hjälper vi er med ener­gianaly­sen och ger förslag på för­bät­tringsåt­gärder, pri­or­i­teringar och foku­som­rå­den inom er ener­gi oavsett ert före­tags mog­nads­grad. Vi iden­ti­fier­ar nuläget och job­bar enhetligt mot gemen­samt upp­sat­ta energimål. 

Lowery skapar värde inom många sektorer och branscher

Detaljhandel ingang2

Detaljhandel

Företag inom detaljhandeln har allt som oftast många, geografiskt utspridda, fastigheter. Detta skapar utmaningar i överblick och kontroll inom energihantering. Lowery centraliserar era fastigheters energidata, där kontroll och förståelse snabbt kan uppnås.

Offentlig sektor ingang2

Offentlig sektor

Med varierande verksamhets-omfattning och en blandad portfölj av fastigheter blir energiförbrukningen betydande, komplex och långt ifrån standardiserad.

Lowery finns här för att hjälpa er ta kontroll för att maximera energieffektiviteten, vilket leder till minskade kostnader och en förbättrad miljö. Med Lowery EMS kan ni enkelt visualisera och hantera all er energidata för samtliga verksamheter och byggnader i ett enda verktyg.

Banker ingang2

Banker

Hållbarhet inom banksektorn är inte bara något som banker fokuserar på internt, utan också en aspekt i affärsverksamheten såsom lån och investeringar. Med andra ord så har hållbarhet blivit en konkurrensparameter och ett betydande område som banker kan påverka.

Med Lowery så skapar vi medvetenhet i er energiförbrukning och hur den påverkar klimatavtrycket. Ta nästa steg i hållbarhetsresan, ta kontroll över er energiförbrukning.

Fastighetsbolag2

Fastighetsförvaltning

Med Lowery får ni en centraliserad styrning och noggrann övervakning av energiförbrukningen i era fastigheter. Proaktivt optimera er prestanda och driftsäkra verksamheten med reducerade kostnader som följd för en lönsam fastighetsportfölj.

Tillverkning ingang2

Tillverkning

Öka produktiviteten och minska miljöpåverkan med Lowery. Vår lösning ger er kontroll över energiförbrukningen och möjlighet att optimera era processer. Identifiera era största energitjuvar och bedriv er produktion med medvetenhet och kontroll.

Transport ingang2

Transport och logistik

Effektivisera er energihantering och minska klimatpåverkan. Lowery EMS ger kontroll över transportförbrukning och möjlighet till automatiserad hållbarhetsredovisning.

Ta steget mot hållbar framgång med Lowery!

Söker ni professionell vägledning för att lyfta företagets hållbarhetsarbete till nästa nivå? Lowery är er partner. Vårt existensberättigande är att göra verklig skillnad för våra kunder och miljö. Med våra experter och verktyg är vi redo att stötta ert hållbarhetsarbete inom energi.

Ta kontroll över er energidata

Ta kon­troll med Low­ery EMS – Ett använ­darvän­ligt gränss­nitt som opti­mer­ar er ener­gianalys. Gå från ett reak­tivt till ett proak­tivt arbetssätt när ni job­bar med er energi. 

Hållbarhetsrapportering och efterlevnad av direktiv och regelverk

Vi är er pål­itli­ga part­ner när det gäller håll­barhet­srap­por­ter­ing av energi­da­ta. Genom vårt bre­da och dju­pa EMS möjlig­görs struk­tur­erade och pre­cisa rap­porter som upp­fyller de senaste kraven inom ener­giom­rådet, såsom CSRD och GHG-protokollet. 

Framtidens hållbara företag

Med oss blir ni en del av den grö­na omställ­nin­gen och for­mar framti­dens håll­bara och mod­er­na före­tag. Vi tar itu med glob­ala utmaningar för att möjlig­göra en bät­tre värld för kom­mande generationer. 

Kostnadsbesparing och hållbarhet går hand i hand

Genom samar­bete med Low­ery iden­ti­fier­ar vi möj­ligheter till kost­nads­be­spar­ing och energi­ef­fek­tivis­er­ing sam­tidigt, en syn­er­gi som ock­så ska­par inci­ta­ment för före­tag att fak­tiskt stäl­la om. Med Low­ery EMS opti­mer­ar vi ditt före­tags håll­barhet­sar­bete och gyn­nar både miljö och ekonomi. 

Utforska möjligheterna med Lowery

Boka ett möte med oss på Lowery idag för att ta nästa steg mot en mer hållbar, lönsam och framtidsinriktad verksamhet. Tillsammans kan vi skapa fantastiska resultat och bidra till en bättre framtid för oss alla. Vi ser fram emot att samarbeta med er!

Boka ett möte med våra experter

Kontakt via telefon

Öppettider 08:00 – 16:00

Du når oss på 08-888100

Lowery support

Är ni kund och vill komma i kontakt med vår supportavdelning. Ring 08-888100

Boka ett möte

Vill ni boka ett förutsättningslöst möte med en av våra experter? Fyll i formuläret så kontaktar vi er inom 24 timmar.

Välkommen till Lowery!

Få full koll med våra artiklar!

Läs våra senaste artiklar och inlägg om branschen i stort och energieffektivisering i centrum.

Energidata artikel

Energidata - Grunden till att ta bra beslut

För att få en helhetsbild av energiläget i era kontor, butiker och andra lokaler är det avgörande att ha tillgång till samlat och strukturerat energidata.

Om er energidata är utspridd och utspridda över olika fastighetsförvaltare, kan det vara svårt att få insyn i verksamhetens samlade energianvändning. Detta blir särskilt utmanande när ni har flera lokaler spridda över olika platser.

Läs mer

Minskad energianvandning2

Minskad energianvändning - Det snabbaste sättet!

Välkommen till Lowery! Vi är experter på energieffektivisering och hjälper företag att minska sin energianvändning samtidigt som vi bidrar till en mer hållbar framtid.

Vi förstår att de stigande elpriserna skapar oro hos många företag. Medan energibolag utreder olika möjligheter, såsom att säga upp fasta elavtal och varna för högre rörliga elpriser, finns det en garanterad metod för att ta kontroll över era energikostnader - minskad förbrukning.

Läs mer

Fastighetsbranschen

Fastighetsbranschens hållbarhetsutmaningar och Lowerys lösningar

I en tid av ekonomisk osäkerhet och höga mål står fastighetsbolagen inför flera utmaningar och frågetecken när det gäller hållbarhet.

Den osäkra ekonomiska situationen är en påfrestning för fastighetsbolagen när de strategiskt planerar sina investeringar. Med varierande prognoser och stigande byggkostnader blir det tydligt att hållbar utveckling är nyckeln till långsiktig och förutsägbar framgång.

Läs mer

Hallbarhetsrapportering

Hur du förbereder din hållbarhetsrapportering för CSRD

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är det nya EU-förslaget till lagstiftning om icke-finansiell hållbarhetsrapportering, som är en revidering av det nuvarande NFRD-direktivet. Även om den slutgiltiga lagtexten ännu inte har antagits, är det viktigt att förstå vad CSRD innebär, vilka företag som omfattas och hur man bäst förbereder sig för de nya riktlinjerna.

I den här artikeln kommer vi att svara på dessa frågor och ge dig vägledning inför ditt företags hållbarhetsrapportering.

Läs mer

Csrd

CSRD ställer krav på företags hållbarhetsinformation

I dagens hållbarhetsinriktade värld ställs allt högre krav på företag att rapportera om sin miljöpåverkan och hållbarhetsprestanda. För fastighetsägare innebär detta en betydande utmaning, särskilt med tanke på de nya regler och direktiv som införs, som Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). I denna artikel kommer vi att undersöka hur fastighetsägare påverkas av CSRD och hur Lowery kan vara deras partner för att möta dessa krav och främja en hållbar framtid.

Läs mer